2015 m.

2015 m.

I ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ IR KT. LĖŠŲ, SKIRTŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

II ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
fFINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI, VYKDYMĄ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ

III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

Metinė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKŲ VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAMJAM IR NEMATERIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE PROFESINĮ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ
PAŽYMA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
NEPANAUDOTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKEČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA PAGAL VEIKOS SEGMENTUS