Mokiniams

Ugdymo proceso organizavimas, mokslo metų trukmė

Ugdymo proceso organizavimas 2017 – 2018 m. m.:
Mokslo metai 2017 – 2018 m. m. prasideda rugsėjo 1 d.
Mokslo metai 2017 – 2018 m. m. baigiasi:

Programa Kursas, klasė Ugdymo proceso pabaiga Pagrindinio ugdymo proceso trukmė (dienomis)
Jaunimo klasės 9, 10 2018-06-15 181
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2018-06-30 ≥ 40 savaičių
II 2018-06-30

2018-05-25

(vid. ugdymo programa)

≥ 40 savaičių

166

+ brandos egzaminai

III 2018-06-30 ≥ 40 savaičių

+ kvalifikaciniai egzaminai

Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2018-06-30 ≥ 40 savaičių
Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa II 2018-01-31 96
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2018-06-30 ≥ 40 savaičių
Modulinė 60 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2018-06-30 ≥ 40 savaičių

Ugdymas organizuojamas 5 dienas per savaitę.
Mokymo proceso trukmė įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programas – ne ilgesnė nei 40 savaičių.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Programa Kursas, klasė I pusmetis II pusmetis
Jaunimo klasės 9, 10 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-15
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30
II 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30
III 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30
Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa II 2017-09-01 2018-01-26
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30
Modulinė 60 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2017-09-01 2018-01-26 2018-01-29 2018-06-30

Mokinių atostogos:

Programa Kursas, klasė Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos
Jaunimo klasės 9, 10 2017-10-30 – 2017-11-03 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-02-19 – 2018-02-23 2018-04-03 – 2018-04-06
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2017-10-30 – 2017-11-03 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-02-19 – 2018-02-23 2018-04-03 – 2018-04-06
II 2017-10-30 – 2017-11-03 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-02-19 – 2018-02-23 2018-04-03 – 2018-04-06
III 2017-12-27 – 2018-01-03
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2017-10-30 – 2017-11-03 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-02-19 – 2018-02-23 2018-04-03 – 2018-04-06
Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa II 2017-12-27 – 2018-01-03
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2017-10-30 – 2017-11-03 2017-12-27 – 2018-01-03 2018-02-19 – 2018-02-23 2018-04-03 – 2018-04-06
Modulinė 60 kreditų apimties profesinio mokymo programa I 2017-12-27 – 2018-01-03

*Vasaros atostogos jaunimo klasėms (9, 10), I, II, III kurso mokiniams skiriamos pasibaigus ugdymo procesui; trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokiniams – pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos trunka iki 2018-08-31.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į 2018 m. balandžio 9 d.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma:

Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali neiti. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, dienyne žymimos datos ir parašoma ,,Pamokos nevyko dėl…“. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.