Mokiniams

Ugdymo proceso organizavimas, mokslo metų trukmė

Ugdymo proceso organizavimas 2018 – 2019 m. m.:
Mokslo metai 2018 – 2019 m. m. prasideda rugsėjo 1 d.
Mokslo metai 2018 – 2019 m. m. baigiasi:

Programa Kursas, klasė Ugdymo proceso pabaiga Pagrindinio ugdymo proceso trukmė (dienomis)
Jaunimo klasės 9, 10 2019-06-21 185
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2019-06-30 ≥ 40 savaičių
II 2019-06-30
2019-05-25
(vid. ugdymo programa)
≥ 40 savaičių
165
+ brandos egzaminai
III 2019-06-30 ≥ 40 savaičių
+ kvalifikaciniai egzaminai
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I
II
2019-06-30
2019-06-30
2019-05-25
≥ 40 savaičių
≥ 40 savaičių
165 +brandos egzaminai
Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa I 2019-06-30 ≥ 40 savaičių
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa II 2019-01-31 ≥ 20 savaičių
+ kvalifikaciniai egzaminai

Ugdymas organizuojamas 5 dienas per savaitę.
Mokymo proceso trukmė įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programas – ne ilgesnė nei 40 savaičių.
Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

Programa Kursas, klasė I pusmetis II pusmetis
Jaunimo klasės 9, 10 2018-09-03 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-21
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2018-09-03 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-30
II 2018-09-03 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-30
III 2018-09-03 2019-01-31 2019-02-01 2019-03-01
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I

II

2018-09-03

2018-09-03

2019-01-31

2019-01-31

2019-02-01

2019-02-01

2019-06-30

2019-06-30

Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa I 2018-09-03 2019-01-31 2019-02-01 2019-06-30
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa II 2018-09-03 2018-11-30

Mokinių atostogos:

Programa Kursas, klasė Rudens atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos Žiemos atostogos Pavasario (Velykų) atostogos
Jaunimo klasės 9, 10 2018-10-29 – 2018-11-02 2018-12-27 – 2019-01-02 2019-02-18 – 2019-02-22 2019-04-23 – 2019-04-26
Trejų metų trukmės profesinio mokymo programa kartu su vidurinio ugdymo programa I 2018-10-29 – 2018-11-02 2018-12-27 – 2019-01-02 2019-02-18 – 2019-02-22 2019-04-23 – 2019-04-26
II 2018-10-29 – 2018-11-02 2018-12-27 – 2019-01-02 2019-02-18 – 2019-02-22 2019-04-23 – 2019-04-26
III 2018-12-27 – 2019-01-02
Modulinė 110 kreditų apimties programa kartu su vidurinio ugdymo programa I

II

2018-10-29 – 2018-11-02 2018-12-27 – 2019-01-02 2019-02-18 – 2019-02-22 2019-04-23 – 2019-04-26
Pusantrų metų trukmės profesinio mokymo programa I 2018-10-29 – 2018-11-02 2018-12-27 – 2019-01-02 2019-02-18 – 2019-02-22 2019-04-23 – 2019-04-26
Modulinė 90 kreditų apimties profesinio mokymo programa II 2018-12-27 – 2019-01-02

*Vasaros atostogos jaunimo klasėms (9, 10) skiriamos suderinus su savivaldybės vykdomąja institucija; atostogos prasideda 2019-06-24, baigiasi 2019-08-31.

*I, II, III kurso mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui; trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokiniams – pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Vasaros atostogos trunka iki 2019-08-31.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų.

*Jeigu trejų metų trukmės profesinio mokymo programos kartu su vidurinio ugdymo programa II kurso mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.