Mokytojams

UGDYMO PLANAS
DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, PREMIJAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
DĖL MOKINIU PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS PATVIRTINIMO
DĖL STIPENDIJŲ MOKĖJIMO, MATERIALINIO SKATINIMO IR PARAMOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO MOKYKLOJE TVARKA
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE TVARKOS APRAŠAS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į MOKOMŲJŲ DALYKŲ TURINĮ 2017-2018 m. m.