Mokytojams

DĖL BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO ESANT PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI
EGZAMINŲ VYKDYMO APRAŠAS
PRIĖMIMO TVARKA 2021 m. (Informacija rengiama)
UGDYMO PLANAS
DĖL MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, PREMIJAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
DĖL MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS PATVIRTINIMO
STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
STIPENDIJŲ MOKĖJIMO IR KITOS MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMO REGLAMENTAS
SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO MOKYKLOJE TVARKA
SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE, TVARKOS APRAŠAS
ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA
SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI PROGRAMA
SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
PROGRAMŲ INTEGRAVIMAS Į MOKOMŲJŲ DALYKŲ TURINĮ 2017-2018 m. m.
VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021–2023 METAMS
VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO(SI) TVARKOS APRAŠAS