Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Mokyklos veiklos ataskaitos

2016 metų mokyklos veiklos ataskaita
2015 metų mokyklos veiklos ataskaita
2014 metų mokyklos veiklos ataskaita
2013 metų mokyklos veiklos ataskaita

Buhalterinės ataskaitos

2018 m.

I ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 m. I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

 

2017 m.

I ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 m. II ketv.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI
FINANSINĖS NUOMOS IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINIA ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

II ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA

IV ketvirtis

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ ATASKAITA
NEPANAUDOTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ ATASKAITA

2016 m.

I ketvirtis

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINU SUMŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.
VEIKLOS REZULTATŲ ATSAKAITA.

II ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STUDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ.
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA.
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA.
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.1INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.2
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.3
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.4

III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA

Metinė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI
INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE VEIKLOS SEGMENTUS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

2015 m.

I ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ IR KT. LĖŠŲ, SKIRTŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

II ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
fFINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI, VYKDYMĄ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ

III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINĖS SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

Metinė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKŲ VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAMJAM IR NEMATERIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE PROFESINĮ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ
PAŽYMA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
NEPANAUDOTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKEČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
KITOS VEIKLOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTAS SUMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS, NUMATOMOS GAUTI PAGAL PASIRAŠYTAS VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS, PAGAL LAIKOTARPIUS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
INFORMACIJA PAGAL VEIKOS SEGMENTUS