2016 m.

I ketvirtis

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINU SUMŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA.
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.

II ketvirtis

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA.
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STUDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ.
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA.
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA.
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ.
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.1INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.2
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.3
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ. Nr.4

III ketvirtis

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA

Metinė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI
INFORMACIJA APIE PER VIENERIUS METUS GAUTINAS SUMAS
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS
INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS MOKĖJIMUS
KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS
INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS
BŪSIMOSIOS PAGRINDINĖS NUOMOS ĮMOKOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITŲ PAJAMŲ PATEIKIMAS
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE VEIKLOS SEGMENTUS
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA