2017 m.

I ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 m. II ketv.
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI
FINANSINĖS NUOMOS IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA

II ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

III ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA

IV ketvirtis

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI ATASKAITA
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ ATASKAITA
NEPANAUDOTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ ATASKAITA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS
RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ ATASKAITA