2018 m.

2018 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 m. I ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
FINANSINĖS NUOMOS ĮSIPAREIGOJIMŲ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

II ketvirtis

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM IR NEMATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ ATASKAITA
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ BIUDŽETO, KURIŲ TARNYBINIS ATLYGINIMAS NUSTATOMAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMĄ NR. 511, DARBO UŽMOKESČIUI VYKDYMĄ ATASKAITA

III ketvirtis

FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2018 m. III ketv. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ ATASKAITA
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ
MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ ATASKAITA
FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Metinė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ STIPENDIJOMS IR IŠMOKOMS VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ DARBO UŽMOKESČIUI PLANO VYKDYMĄ
INFORMACIJA APIE IŠLAIDŲ ILGALAIKIAM MATERIALIAJAM TURTUI ĮSIGYTI PLANO VYKDYMĄ
PAŽYMA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR ES PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE
INFORMACIJA APIE PROFESINIŲ, AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ RODIKLIŲ VYKDYMĄ